بسم الله الرحمن الرحيم

پرسش هاي آزمون دوره ضمن خدمت

 امربه معروف ونهي از منكر كاركنان

 بانك ملي حوزه شهرضا

 

 

نام ونام خانوادگي:                         نام پدر:               كد پرسنلي:

 

شماره شناسنامه:

 

   1.كدام  گزينه از دست آوردهاي امر به معروف و نهي از منكر است؟                                   الف:سبب دلگرمي و  تقويت افراد كم اراده مي شود □                                                        ب:جبران كننده كمبود تقواي بعضي از افراد جامعه است □                                       ج:جامعه  را رشد  مي دهد □                                                                               د:همه موارد صحيح است □                     

2.مفهوم اين آيه (و تواصوا با لحق وتواصوا با لصبر )كدام است؟                           الف:حق خوب است  □                                    ب:صبر كنيد    □                        ج:اشاره به امر به معروف دارد    □                     د:اشاره به امر به نهي از منكر دارد   □                                                                                                               

3.بزرگترين معروف ها كدام است؟                                                                              الف:امر به يكتا پرستي □                     ب:اطاعت نكردن از طاغوت ها  □              ج:پرداخت   زكات  □                        د:الف وج   درست  است  □

 

4.كدام عبارت   درست  است ؟                                                                                  الف:امر به معروف ونهي از منكر براي عموم مردم يك مصلحت است  □                       ب:تمام كارهاي خير و حتي جهاد در راه خدا به مقام امر به معروف نمي رسد    □                ج:بهترين دوست كسي است كه عيب هاي مرا به من هديه  كند      □                                   د: همه موارد صحيح  است □                                                               

 

     5.كدام گزينه از بركات معنوي امر به معروف و نهي از منكر شمرده مي شود؟                        الف:اصلاح خود انسان                   ب:نجات از قهر خدا   □                                   ج:كسب ها حلال  و زمين ها آباد مي شود      د:الف وب صحيح است                        

    6.اين سخن از كيست؟ (با گناهكاران معامله نكنيد)                                                         الف:پيامبر عظيم الشان  اسلام  □                  ب:امام  علي  عليه السلام                                 ج:امام  جواد عليه السلام  □             د:امام  حسين  عليه السلام                                                                                                                                           

    7.كدام گزينه از مراحل امر و نهي شمرده نمي شود؟                                                                   الف:انسان قلبا از معصيت خدا ناراحت باشد                                                              ب:با زبان به خلاف كار هشدار دهد                                                                          ج:اگربيان اثر نكرد با قدرت جلوي خلاف را بگيرد                                                            د:اگراحتمال تاثير مي دهد امرو نهي واجب است  □                                                           

    8.بهترين راه و وسيله براي پذيرش امرو نهي  كدام است؟                                                   الف:تحكيم عقيده به مبدا و معاد است □              ب:از راه زور وارد شويد □                       ج:بيان  خوبي هاي امر و نهي □                د:تشويق آمرين و نهي كنندگان □               

    9.كدام  گزينه صحيح است ؟                                                                                                الف: براي فراموش كاران هم ايمان لازم است وهم توجه □                                               ب:ترك گناه تشكر از خداست   □                                                                             ج:هر هفته اعمال انسان به پيامبر (ص)و امام زمان (ع) عرضه مي شود □                      د: همه موارد صحيح است □                                                                                                

  10.چرا خداوند به انسان ها دستور داده كه در زمين به گردش بپردازند؟                                    الف: جهت تقويت صنعت گردشگري □           ب:تفريح و خوشگذراني □                        ج:آرامش اعصاب □           د:توجه به آثار شوم گناه و سرنوشت ستمگران □

 

  11.اين حديث از كيست ؟ (به خدا سوگند كه اگر حتي يك نفر توسط تو هدايت شود براي تو از آنچه                  خورشيد  بر آن مي تابد بهتر است)                                                                                     الف:امام علي عليه السلام  □                          ب:پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) □            ج:امام حسين عليه السلام  □                      د:امام  رضا عليه السلام  □                                

  12.كدام گزينه الهام بخش جرات و جسارت در انجام تكليف الهي است ؟                                    الف: وتخشي الناس و الله احق ان تخشيه  □         ب:حق را بگوييد گر چه عليه شما باشد □      ج:امر به معروف زماني است كه انسان به جان خود نترسد □                                           د:الف  و  ب صحيح است □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               13.اين سخن از كيست ؟(پروردگارا به من روحيه انتقاد پذيري مرحمت فرما تا از كساني كه مرا   ارشاد مي كنند پيروي كنم)                                          

        الف:امام علي عليه السلام □                        ب:امام سجاد عليه السلام  □                       ج:امام حسن عليه السلام  □                         د:امام حسين عليه السلام  □                                

14.اين سخن را امام علي (ع)خطاب به چه كسي ايراد فرمودند (تو براي خدا غضب كردي و فرياد زدي)                                    

          الف:امام حسين عليه السلام  □          ب:ابوذر (ره)   □                                            ج: حضرت زهرا  (س)    □               د:حضرت زينب (س) □                                    

15.كدام گزينه از عوامل دروني نپذيرفتن امر و نهي  نمي باشد؟                                              الف:جهل   □      ب:تعصب □           ج:تبليغات سو   □         د:لقمه ي حرام □                     

16.اين آيه اشاره به كدام يك از عوامل بيروني نپذيرفتن امر و نهي دارد ؟                                    (فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )                             الف:طاغوت ها   □    ب:مشكلات اقتصادي   □     ج:لقمه حرام  □      د:تكبر □                          

17.كساني در امر و نهي موفق تر هستند كه :                                                                     الف:اهل توبه و سجده وركوع و قيام باشند □   ب:گفتار حق و دلپسند داشته باشند □             ج:از كلمات نرم وعاطفي استفاده كنند   □          د:همه گزينه ها صحيح است    □               

18.منظور از نعمت در اين آيه كه روز قيامت مورد پرسش قرار مي گيرد چيست؟                                            (ثم  لتسِِيلن يوميذ عن النعيم )                                   الف:ميوه ها و خوردني ها □                      ب:نعمت رهبري و ولايت  □                    ج:خرما   و انگور □                              د:چيزهايي كه در دنيا اسراف مي كنيم  □                 

19.ازنظر امام حسين (ع) امر به معروف بايد داراي چه ويژگي باشد؟                                        الف: خوش اخلاق باشد     □                         ب:شيعه  باشد □                                   ج:دين   شناس  باشد    □                          د:با ادب باشد  □

20.بهترين شيوه امر به معروف و نهي از منكر كدام است؟                                                     الف:با زبان □    ب:تملق وچاپلوسي      □       ج:عملي □           د:همه موارد □                           

21.در چگونگي نهي از منكر اين آيه (اني لعملكم من القا لين)به چه مطلبي اشاره شد؟                     الف:در نهي بايد از شخص انتقاد كرد        □      ب:از دانش اوبايد انتقاد كرد □                    ج: ازعمل  خلاف  او بايد  انتقاد كرد    □          د:از شخص او و دانشش بايد انتقاد كرد □     

22.كدام گزينه از صفات و شرايط آمر و ناهي مي باشد ؟                                                        الف:با اراده باشد □                                      ب:براي خدا باشد  □                               ج:سعه صدر نداشته باشد □                        د:الف و ب صحيح است □

 

23. كدام گزينه نادرست است ؟                                                                         الف:حكومت فقط در جلوگيري از منكرات در سطح وسيع كه نياز به قدرت دارد وظيفه دارد □         ب:ولايت فقيه يك ضرورت براي اجراي احكام الهي است □                                               ج:حكومت وظيفه دارد معروف هاي سياسي و اجتماعي را احيا و از منكرات جلوگيري كند □        د:گزينه هاي   الف  و  ج  درست است       □

 

24.كدام گزينه شيوه آيينه وار امر به معروف و نهي از منكر بحساب نمي آيد ؟                             الف:عيب گويي از روي انتقام وغرض و كينه       □                ب:روبرو  گفتن   عيب □      ج:بي سر وصدا  گفتن عيب  □      د:همراه با بيان عيب نشان دادن نقاط قوت  □                                                                    

25. كدام يك از شيوه هاي زير امر به معروف و نهي از منكر است؟                                          الف:آماده سازي □    ب:استفاده از هنر و شعر□     ج:تغافل □    د:همه ي موارد □               

26.اين آيه كداميك از شيوه هاي امر به معروف و نهي از منكر دارد ؟                                        (واذ قال الله يا عيسي بن مريم  ا انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله ..)          الف:اميد دادن □      ب:كنايه گويي □            ج:ايجاد محبت □                د:تغافل □

 

27.اين آيه اشاره به كدام معروف دارد ؟(يقيمون الصلوه و يو تون الزكا ه)                                    الف:نماز رسيدگي به محرومان    □                ب:  نماز □                                          ج: وحدت  و اطاعت □                                     د:اصلاح ذات البين □                                                                                                                                                                                                                                                 28.حفظ و بقاي يك جامعه وابسته به چيست ؟                                                                      الف:احياي مراكز ديني    □                         ب:صبر  و  استقامت   □                         ج:وحدت  و  اطاعت    □                د:ازدواج و تشكيل خانواده □

 

 

29.از منكرات اجتماعي به حساب نمي آيد؟                                                                       الف:خرافات           □                         ب:تقليد كوركورانه و مد پرستي  □                       ج:شركت در جلسات گناه □              د:پيروي از شخصيت هاي كاذب□

 

30.كدام گزينه درست است ؟                                                                                              الف:اولين وظيفه انبيا بعد از دعوت به توحيد مبارزه با طاغوت است  □                           ب:ربا به منزله اعلام جنگ با خداست       □                                                                ج:الف و  ب  صحيح است □                                                                             د:ازآرزوهاي دشمنان نسبت به ما متعهد بودن به اصول وارزش هاي اسلامي وسازش 

                    با آنان است  □

 

 

موفق و پيروز باشيد

 

1  الف  O     ب O       ج O        د O

2  الف  O     ب O       ج O        د O

3  الف  O     ب O       ج O        د O

4  الف  O     ب O       ج O        د O

5  الف  O     ب O       ج O        د O

6  الف  O     ب O       ج O        د O

7  الف  O     ب O       ج O        د O

8  الف  O     ب O       ج O        د O

9  الف  O     ب O       ج O        د O

10  الف  O   ب O       ج O        د O

11  الف  O   ب O       ج O        د O

12  الف  O   ب O       ج O        د O

13  الف  O   ب O       ج O        د O

14  الف  O   ب O       ج O        د O

15  الف  O   ب O       ج O        د O

16  الف  O   ب O       ج O        د O

17  الف  O   ب O       ج O        د O

18  الف  O   ب O       ج O        د O

19  الف  O   ب O       ج O        د O

20  الف  O   ب O       ج O        د O

21  الف  O   ب O       ج O        د O

22  الف  O   ب O       ج O        د O

23  الف  O   ب O       ج O        د O

24  الف  O   ب O       ج O        د O

25  الف  O   ب O       ج O        د O

26  الف  O   ب O       ج O        د O

27  الف  O   ب O       ج O        د O

28  الف  O   ب O       ج O        د O

29  الف  O   ب O       ج O        د O

30  الف  O   ب O       ج O        د O

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 16:52  توسط گروه عربی  |